Uprawnienia

POSIADAM NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
 1. do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej,
 2. do przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się:
  • o pozwolenie na broń myśliwską, palną, gazową i sportową,
  • o prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika miejskiego oraz strażników miejskich,
  • kandydatów do zawodu sędziego, prokuratora, komornika, kuratora sądowego,
 3. stopień nauczyciela mianowanego.